Skip Navigation
  • TRUSTe Privacy Certification
 

 

Ingangsdatum: 29/09/2016

PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid is van toepassing op de sites http://www.cendyn.com, http://www.cendynone.com en http://www.cendynevents.com (de “site”)  en de diensten die door Cendyn (“Cendyn”, “wij”, “ons”) beheerd en verzorgd worden. In dit privacybeleid wordt er beschreven hoe Cendyn de persoonlijke informatie die u verstrekt, verzamelt en gebruikt. De keuzes die u ter beschikking staan inzake het gebruik van en uw toegang tot uw persoonlijke informatie worden er ook in beschreven, alsook de manier waarop u uw persoonlijke informatie kunt updaten en corrigeren. De informatie die via onze dienst verzameld is, zal uitsluitend gebruikt worden om de dienst te verstrekken waarvoor de klant Cendyn ingeschakeld heeft.

Cendyn verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen tijdens uw bezoek aan de site. Het is ons doel u een internetervaring te bieden die de informatie, bronnen en diensten levert die het relevantst zijn voor uw zakelijke behoeften. Om dit doel te bereiken, bestaat een deel van de werking van de site uit het verzamelen van bepaalde types informatie over de gebruikers van de site. Omdat we begrijpen dat uw privacy belangrijk is, zouden we graag uitleg geven over de types informatie die we verzamelen en over de manier waarop we ze gebruiken.

Cendyn voldoet aan het Amerikaans-Zwitsers Veiligehavenframework, zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel inzake de verzameling, het gebruik en de bewaring van persoonlijke gegevens uit Zwitserland. Cendyn heeft gecertificeerd dat het zich houdt aan de Veiligehavenbeginselen inzake de kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Om meer te weten te komen over het Veiligehavenprogramma en de certificatie van Cendyn te bekijken, bezoek a.u.b. https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.
 
Cendyn (ook wel Central Dynamics, LLC; FKA Central Dynamics Corporation) neemt deel aan het EU-VS- privacyschildframework en heeft zijn naleving ervan gecertificeerd.  Cendyn verbindt zich ertoe alle persoonlijke gegevens die ontvangen zijn uit lidstaten van de Europese Unie (EU) te onderwerpen aan de toepasselijke beginselen van het framework in overeenstemming met het Privacyschildframework.  Om meer te weten te komen over het Privacyschildframework, kunt u de lijst van het Privacyschild van het Amerikaanse Ministerie van Handel raadplegen. Op https://www.privacyshield.gov/list.
 
Cendyn is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die het ontvangt in het kader van het Privacyschildframework en draagt ze vervolgens over aan een derde partij die er als agent voor werkt.  Cendyn leeft de Privacyschildbeginselen na voor alle verdere doorgiftes van persoonlijke gegevens uit de EU, met inbegrip van de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere doorgiftes.
 
Cendyn is onderworpen aan de regelgevende handhavingsautoriteiten van de Amerikaanse Federal Trade Commission voor ontvangen en overgedragen persoonlijke gegevens, overeenkomstig het Privacyschildframework.  In bepaalde situaties kan er van Cendyn vereist worden persoonlijke gegevens vrij te geven als antwoord op verzoeken van overheidsinstanties, om onder andere te voldoen aan de vereisten voor nationale veiligheid of ordehandhaving.
 
Indien u onbeantwoorde vragen heeft over privacy of het gebruik van gegevens die wij niet op een bevredigende manier beantwoord hebben, neem a.u.b. contact op met onze in de V.S. gevestigde derde-dienstverlener voor geschillenbeslechtingen (gratis) via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  
 
Onder bepaalde omstandigheden, die gedetailleerder beschreven worden op de Privacyschildwebsite op https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u recht hebben op de inroeping van bindende arbitrage wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures uitgeput zijn. 

Verzameling van informatie
In dit privacybeleid worden er twee types informatie die verzameld worden op de site, behandeld; persoonlijke en geaggregeerde informatie. De term "persoonlijke informatie" verwijst naar de gegevens die u vrijwillig verstrekt hebt in verband met het gebruik van de site en die u en/of het bedrijf in wiens naam u de site opent en gebruikt, identificeren. Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot gegevens die ingediend zijn in verband met de diensten, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, affiliatie met het bedrijf, fysiek adres en/of bepaalde andere persoonlijke informatie. De term "geaggregeerde gegevens" verwijst naar de algemene informatie inzake bezoekers en gebruikers van de site en die verband houdt met het gebruik van de site, bijv. verkeerspatronen, aantal bezoeken aan bepaalde pagina's, bezoeken van andere websites of van websites van derde partijen die een link bevatten naar de site, gebruik van bepaalde diensten en interesse in diensten, informatie of functies van de site of die van andere partijen die verkrijgbaar zijn via de site of er gevonden kunnen worden.

Gebruik van de informatie
We gebruiken de persoonlijke informatie die u verstrekt om uw order te voltooien, de behoeften van uw bedrijf te evalueren om geschikte producten te bepalen, de gevraagde productinformatie en productupdates naar u te versturen en om te antwoorden op de verzoeken van uw klantendienst.

Cendyn is geïnteresseerd in het verbeteren van de site en kan nieuwe functies en diensten ontwikkelen en aanbieden. We controleren geaggregeerde gegevens inzake het gebruik van de site voor marketingdoeleinden en om het gebruik van de site te bestuderen, te verbeteren en te promoten. In verband met deze doeleinden kan Cendyn geaggregeerde gegevens delen met derde partijen op een collectieve en anonieme manier. Door de vrijgave van geaggregeerde gegevens wordt er op geen enkele manier persoonlijke informatie onthuld over individuele gebruikers van de site, die zou kunnen leiden tot hun identificatie of onthulling van hun contactinformatie.

Toegang en keuze
We zien er streng op toe dat de persoonlijke informatie die we van u gekregen hebben, niet gebruikt wordt op een manier waarvan u niet op de hoogte bent of waarmee u niet akkoord zou kunnen gaan. U kunt ervoor kiezen een informatieverzoek in te dienen over een van onze producten of diensten, deel te nemen aan een van onze promoties of u in te schrijven voor onze e-mail- of postlijst. Hiervoor kunnen we om informatie vragen, zoals uw naam en postadres. Indien u ervoor kiest ons deze informatie te verstrekken, zullen we ze enkel gebruiken voor het doeleinde dat door u gespecificeerd is op de onderkant van het informatieverzamelingsformulier. Alle formulieren zijn voorzien van een opt-outknop, waarmee u kunt kiezen om niet deel te nemen aan de lijsten en onlinemarketing van Cendyn in de toekomst. Houd er bij uw beslissing om al dan niet deel te nemen aan dergelijke lijsten a.u.b. rekening mee dat ze enkel gebruikt worden voor doeleinden van Cendyn of voor gezamenlijke promoties met een partner van Cendyn. We verkopen, verhuren of delen uw persoonlijke informatie niet met andere partijen, waaronder gezamenlijke derde-promotors en gebruiken ze ook niet voor niet-goedgekeurde commerciële doeleinden. U kunt op elk moment verzoeken om verwijderd te worden uit de lijsten. Alle e-mails die verstuurd worden naar onze lijsten zullen gemakkelijke toegang bieden naar een online deel waar u zich kunt afmelden.

Op verzoek zal Cendyn u informeren over het feit of we al dan niet beschikken over uw persoonlijke informatie. Indien uw persoonlijke informatie verandert of indien u onze dienst niet langer wenst, kunt u de informatie corrigeren, updaten, wissen/verwijderen door de wijzigingen uit te voeren in uw account of door onze klantendienst te e-mailen via support@cendyn.com. We zullen uw verzoek om toegang te krijgen tot uw informatie binnen een redelijk tijdsbestek beantwoorden.

We zullen uw informatie bewaren zolang uw account actief is of zoals nodig is om u diensten te verstrekken en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten af te dwingen.

Delen van informatie
We zullen uw persoonlijke informatie enkel met derde partijen delen op die manieren die beschreven zijn in dit privacybeleid.

Cendyn heeft twee uitzonderingen op deze beperkingen inzake het gebruik van persoonlijke informatie:
(1) Cendyn kan informatie controleren en vrijgeven, wanneer we te goeder trouw ervan uitgaan dat er een vrijgave nodig is om de veiligheid, eigendom, activa en/of rechten van Cendyn te beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik of misbruik van de site of van om het even wat op de site, uw rechten te beschermen, de veiligheid van anderen te beschermen, onderzoek naar fraude uit te voeren of om een verzoek van de overheid in te willigen; (2) Cendyn kan informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk vereist is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, faillissementsprocedure of soortgelijke wettelijke procedures; dit mag echter alleen gedaan worden voor zover het noodzakelijk is en op een manier die de instandhouding van de privacy van de individuele persoon handhaaft.

Indien Cendyn betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van al zijn activa of een deel ervan, zult u op de hoogte worden gebracht via een e-mail en/of een zichtbaar bericht op onze website over wijzigingen inzake eigenaarschap, gebruik van uw persoonlijke informatie en de keuzes die u eventueel hebt inzake uw persoonlijke informatie.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook verstrekken aan bedrijven die ons helpen met onze bedrijfsactiviteiten, zoals het versturen van e-mails naar u of het aanbieden van een klantendienst. Deze bedrijven zijn geautoriseerd om uw persoonlijke informatie te gebruiken, uitsluitend indien dit nodig is om deze diensten aan ons te verstrekken.

Gebruik van traceertechnologie
Technologieën zoals cookies, beacons, scripts, tags en andere soortgelijke technologieën worden door Cendyn en onze marketingpartners, dochterondernemingen of analytici of serviceproviders, zoals Google™ en Doubleclick™ gebruikt. Deze technologieën worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheer van de website, het volgen van de activiteiten van de gebruikers op de site en voor het verzamelen van demografische informatie over onze gebruikersdatabase als een geheel. We kunnen rapporten ontvangen die gebaseerd zijn op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op een individuele en geaggregeerde basis. Het kan zijn dat verscheidene browsers hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen van deze types traceertechnologieën.

Cendyn kan één of meer "cookies" toekennen aan uw internetbrowser om functies op de site mogelijk te maken. Cookies versnellen onder andere de navigatie op onze site, houden informatie bij, zodat u die niet bij elk bezoek aan onze site opnieuw hoeft in te voeren en kunnen u voorzien van aangepaste inhoud. Een cookie is een internetmechanisme dat bestaat uit een klein tekstbestand met een uniek identificatienummer waarmee een webserver kleine delen informatie of tekst via uw browser kan versturen en ze opslaan op de harde schijf van uw computer. Dankzij deze tekst kan de webserver weten of u voordien de website al bezocht hebt. Cookies op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van gebruikers te achterhalen.

We gebruiken cookies om geaggregeerde gegevens te verzamelen en bij te houden (zoals het aantal bezoekers) om ons te helpen zien welke delen er het populairst zijn bij onze gebruikers en om de inhoud op onze site te verbeteren en te updaten. Terwijl u onze site bezoekt, voorziet u ons ook van informatie die uw persoonlijke identiteit niet onthult -- of die bijvoorbeeld het type bestemming waarnaar u zoekt niet bekendmaakt. We gebruiken deze geaggregeerde gegevens uitsluitend zoals uitgelegd in dit privacybeleid. We leggen geen verband tussen de geaggregeerde gegevens en namen, adressen of andere identificerende informatie.

Zoals de meeste websites dit doen, verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie kan het volgende omvatten: internetprotocoladressen (IP), browsertype, internetserviceprovider (ISP), pagina's die u doorverwijzen of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens.

We linken deze automatisch verzamelde gegevens niet aan andere informatie die we over u verzamelen.

We werken ook samen met een derde partij om ofwel reclame op onze website te plaatsen of om onze reclame op andere sites te beheren. Onze derde-partijpartner kan technologieën zoals cookies gebruiken om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze website en andere sites en u zo te voorzien van reclame die gebaseerd is op uw browsingactiviteiten en interesses. Indien u niet wenst dat deze informatie wordt gebruikt om u te voorzien van advertenties die gebaseerd zijn op uw interesses, kunt u zich afmelden door hier te klikken of door hier te klikken, indien u zich bevindt in de Europese Unie. Houd er a.u.b. rekening mee dat indien u zich afmeldt u nog advertenties zal ontvangen. U zult algemene advertenties blijven ontvangen.

Informatie met betrekking tot gegevens die verzameld zijn namens onze klanten
Cendyn verzamelt informatie onder leiding van zijn klanten en heeft geen directe relatie met de individuele personen wiens informatie het verwerkt. Indien u klant bent bij een van onze klanten en u niet langer wenst dat een van onze klanten die onze dienst gebruikt, contact met u opneemt, neem a.u.b. contact op met de klant waarmee u in rechtstreeks contact staat. We kunnen persoonlijke informatie doorsturen aan bedrijven die ons helpen bij het verstrekken van onze diensten. Doorgiftes aan verdere derde partijen zijn onderhevig aan de dienstenovereenkomsten met onze klanten.

Cendyn erkent dat u recht heeft op toegang tot uw persoonlijke informatie.  Individuele personen die toegang willen of die onnauwkeurige gegevens willen corrigeren, wijzigen of wissen, kunnen contact opnemen met Cendyns klant (de gegevensbeheerder). Indien u verzocht hebt om gegevens te verwijderen, zullen we antwoorden binnen een redelijk tijdsbestek.

We zullen de persoonlijke gegevens die we verwerken namens onze klanten bewaren zolang dat nodig is om diensten aan onze klant te verstrekken. Cendyn zal deze persoonlijke informatie bewaren, zoals vereist om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze overeenkomsten af te dwingen.

Beveiliging
De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. We volgen algemeen aanvaarde normen om de persoonlijke informatie die we verkregen hebben te beschermen, zowel tijdens de overdracht als bij de ontvangst ervan. Indien u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via ONE@cendyn.com.

Links naar andere sites
Cendyn kan links verstrekken naar een aantal andere websites, waarover we van mening zijn dat ze u handige voorbeelden van ons werk en onze diensten kunnen geven. Het kan echter zijn dat deze sites niet hetzelfde privacybeleid volgen als Cendyn. We zijn daarom niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de acties van derde partijen, waaronder zonder beperking websitebeheerders wiens sites bereikt kunnen worden via deze site en we kunnen de activiteiten van deze websites niet controleren. We sporen u aan om contact op te nemen met de relevante partijen die deze sites beheren of om hun onlinebeleid te raadplegen voor de relevante informatie over hun praktijken inzake gegevensverzameling, voordat u persoonlijke informatie of andere gevoelige gegevens indient.

Widgets voor sociale media
Onze website bevat functies voor sociale media, zoals de Like™ -knop van Facebook en widgets zoals de knop “Dit delen” of interactieve miniprogramma's die op onze website lopen. Deze functies kunnen uw internetprotocoladres verzamelen, alsook welke pagina u op onze website bezoekt en kunnen een cookie instellen om de functie naar behoren te doen werken. Functies en widgets voor sociale media worden ofwel beheerd door een derde partij of rechtstreeks op onze website. Uw interacties met deze functies zijn onderhevig aan de privacyverklaring van het bedrijf dat ze levert.

WIJZIGINGEN AAN HET BELEID EN CONTACTINFORMATIE
We kunnen dit privacybeleid updaten om de wijzigingen aan onze informatiepraktijken weer te geven. Indien we aanzienlijke wijzigingen doorvoeren, zullen we u of onze klant via e-mail op de hoogte brengen (verzonden naar het e-mailadres dat u in uw account gespecificeerd hebt) of door middel van een bericht op deze website, voordat de wijziging van kracht gaat. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de recentste informatie over onze privacypraktijken. Indien u vragen hebt over ons beleid, neem a.u.b. contact op met:

Contractenbeheerder van Cendyn
980 N. Federal Highway, 2nd Floor, Boca Raton, FL 33432
Telefoon 561-750-3173
ONE@cendyn.com