Loading in progress..
Choose your language:

Data wejścia w życie: 29/09/2016

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności dotyczy stron: https://www.cendyn.comhttp://www.cendynone.com oraz http://www.cendynevents.com („Strona”) oraz usług oferowanych i realizowanych przez Cendyn („Cendyn” lub „Spółka”). Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Cendyn gromadzi i wykorzystuje dane osobowe przekazane przez użytkownika. Polityka opisuje również prawa użytkownika dotyczące wykorzystania swoich danych osobowych, wglądu do nich oraz sposobu ich aktualizacji i poprawiania. Dane gromadzone za pośrednictwem serwisu Spółki wykorzystywane będą wyłącznie w celu świadczenia usług zleconych Cendyn przez usługobiorcę.

Cendyn zobowiązuje się chronić prywatność użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony. Celem Spółki jest zapewnić użytkownikowi informacje, zasoby i usługi za pośrednictwem Internetu jak najlepiej dopasowane do jego wymagań biznesowych. Aby osiągnąć ten cel, Spółka za pośrednictwem Strony gromadzi pewne rodzaje informacji o użytkownikach Strony. Spółka rozumie, że prywatność użytkownika jest ważna, i dlatego pragnie wyjaśnić, jakiego rodzaju dane są gromadzone i w jaki sposób będą one wykorzystane.

Cendyn przestrzega wymagań amerykańsko-szwajcarskiego programu „Bezpieczna przystań” określonych przez amerykański Departament Handlu dotyczących gromadzenia, wykorzystania i przechowywania danych osobowych pochodzących ze Szwajcarii. Cendyn posiada certyfikat przestrzegania zasad ochrony prywatności „Bezpieczna przystań” w zakresie powiadamiania, wyboru, przekazywania, ochrony, integralności danych, dostępu i wdrażania zasad. Więcej informacji oraz certyfikat „Bezpieczna przystań” spółki Cendyn można znaleźć na stronie: https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Cendyn (występująca również pod firmą „Central Dynamics, LLC”, uprzednio występująca pod firmą „Central Dynamics Corporation”) uczestniczy w programie „Tarcza prywatności EU-USA” i potwierdziła, że przestrzega jego zasad. Cendyn zobowiązuje się chronić prywatność danych pozyskanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) zgodnie z zasadami programu „Tarcza prywatności”. Więcej informacji o programie „Tarcza prywatności” można znaleźć na liście podmiotów, które poświadczyły przestrzeganie zasad programu „Tarcza prywatności” prowadzonej przez amerykański Departament Handlu pod adresem https://www.privacyshield.gov/list.

Cendyn ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje zgodnie z zasadami Tarczy prywatności, a następnie przekazuje stronie trzeciej, występując jako pośrednik w jej imieniu. Cendyn zobowiązuje się przestrzegać zasad programu „Tarcza prywatności” w przypadku wszystkich danych osobowych pozyskanych z UE, w tym zapisów o odpowiedzialności związanych z dalszym przekazywaniem danych.

W stosunku do danych osobowych otrzymanych lub przekazywanych zgodnie z programem „Tarcza prywatności” Cendyn podlega egzekucji prawa ze strony amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. W pewnych sytuacjach Cendyn może mieć obowiązek ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie organów państwowych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub w celu egzekucji prawa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystania danych należy kierować (bezpłatnie) do podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za rozwiązywanie sporów znajdującej się w Stanach Zjednoczonych, na adres: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W pewnych okolicznościach, dokładniej opisanych na stronie programu „Tarcza prywatności” pod adresem: https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, użytkownikowi może przysługiwać prawo do wszczęcia wiążącego postępowania arbitrażowego po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów.

Gromadzenie danych
Niniejsza polityka prywatności dotyczy dwóch rodzajów danych gromadzonych za pośrednictwem Strony: danych osobowych i zbiorczych. Termin „dane osobowe” oznacza dane przekazane przez użytkownika dobrowolnie w związku z korzystaniem przez niego ze Strony, które pozwalają ustalić tożsamość użytkownika i/lub spółki, w imieniu której użytkownik odwiedza Stronę i z niej korzysta. Dane osobowe obejmują między innymi dane przekazane w związku ze świadczeniem usług, np. imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail, numer telefonu, związek ze spółką, adres pocztowy i/lub innego rodzaju dane osobowe. Termin „dane zbiorcze” oznacza informacje ogólne dotyczące odwiedzających i użytkowników Strony, a związane z wykorzystaniem Strony, np. schemat korzystania ze Strony, liczbę odwiedzin na pewnych stronach, dostęp z innych witryn lub witryn zewnętrznych powiązanych ze Stroną, wykorzystanie konkretnych usług oraz zainteresowanie usługami, informacje lub funkcjonalności Strony lub innych stron udostępnione za pośrednictwem Strony lub na niej umieszczone.

Wykorzystanie danych
Spółka wykorzystuje dane osobowe przekazane przez użytkownika w celu realizacji zamówienia użytkownika, oceny potrzeb działalności użytkownika, wyboru odpowiednich produktów, przesłania użytkownikowi informacji o żądanych produktach, przesłania mu aktualizacji o produktach oraz odpowiedzi na zapytania użytkownika o obsługę klienta.

Cendyn zależy na poprawie funkcjonalności Strony i z tego powodu może opracować i oferować nowe funkcjonalności i usługi. Spółka monitoruje dane zbiorcze dotyczące korzystania ze Strony w celach marketingowych oraz badania, poprawy i promowania korzystania ze Strony. W tych celach Cendyn może udostępniać dane zbiorcze stronom trzecim w sposób łączny i anonimowy. Udostępnienie danych zbiorczych nie oznacza ujawnienia danych osobowych poszczególnych użytkowników Strony w sposób umożliwiający ustalenie ich tożsamości i sposobu skontaktowania się z nimi.

Wgląd do swoich danych osobowych i prawa użytkownika
Spółka dokłada najlepszych starań, aby dopilnować, że dane osobowe przekazane jej przez użytkownika nie były wykorzystywane w sposób nieznany użytkownikowi lub przez niego niezaakceptowany. Użytkownik może zdecydować się wysłać prośbę o udzielenie informacji dotyczących jednego z produktów lub usług Spółki, uczestniczyć w jednej z promocji prowadzonych przez Spółkę lub zapisać się na listy mailingowe i listy wysyłkowe. W odpowiedzi Spółka może poprosić go o podanie swoich danych osobowych, np. imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego. Jeżeli użytkownik zdecyduje się podać Spółce takie dane, będą one wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym przez użytkownika u dołu formularza danych. Wszystkie formularze zawierają przycisk umożliwiający użytkownikowi wypisanie się z list Cendyn i udziału w przyszłych internetowych akcjach marketingowych. Podejmując decyzję o dołączeniu do takich list, użytkownik powinien pamiętać, że są one wykorzystywane wyłącznie w celach określonych przez Cendyn lub na potrzeby promocji prowadzonych wspólnie z partnerami Cendyn. Spółka nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie ujawnia danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej, w tym wspólnym organizatorom zewnętrznym, ani nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika w niezaakceptowanych przez niego celach komercyjnych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia swoich danych z list Spółki. Wszystkie wiadomości wysyłane osobom zamieszczonym na listach mailingowych zawierają możliwość łatwego internetowego wypisania się z listy.

Na żądanie użytkownika Cendyn poinformuje go, czy posiada jakikolwiek dane osobowe użytkownika. W przypadku zmian danych osobowych użytkownika lub jeśli użytkownik nie chce dłużej korzystać z usług Spółki, użytkownik ma prawo do poprawy, aktualizacji, usunięcia swoich danych, dokonując zmian na swoim koncie lub wysyłając odpowiednią wiadomość do biura obsługi klienta na adres: support@cendyn.com. Spółka odpowie na prośbę użytkownika o wgląd do swoich danych w odpowiednim terminie.

Spółka przechowywać będzie dane użytkownika, dopóki jego konto jest aktywne lub dopóki jest to konieczne w celu świadczenia użytkownikowi usług, jak również w sposób niezbędny do spełnienia wymogów prawa, rozstrzygania sporów i wdrażania umów zawartych przez Spółkę.

Udostępnienie danych
Spółka zobowiązuje się udostępniać stronom trzecim dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszej polityce prywatności.

Od tych ograniczeń wykorzystania danych osobowych Cendyn stosuje dwa wyjątki: (1) Cendyn może monitorować oraz – jeśli uzna w dobrej wierze, że ujawnienie danych jest wymagane – ujawnić dane osobowe, aby chronić bezpieczeństwo, własność, majątek i/lub prawa Cendyn przed szkodą z powodu nieupoważnionego lub niewłaściwego wykorzystania Strony lub treści znajdujących się na Stronie, aby chronić prawa użytkownika, chronić bezpieczeństwo innych osób, zbadać przypadki oszustwa lub w odpowiedzi na wnioski organów rządowych; (2) Cendyn może ujawnić dane osobowe w przypadkach wymaganych przez prawo, np. w przypadku otrzymania wezwania, toczącego się postępowania upadłościowego lub podobnej procedury, ale wyłącznie w niezbędnym stopniu i w sposób umożliwiający zachowanie prywatności osoby fizycznej.

Jeżeli Cendyn będzie stroną fuzji, nabycia lub sprzedaży całości lub części swoich aktywów, użytkownik zostanie poinformowany poprzez e-mail lub łatwo widoczne powiadomienie umieszczone na witrynie Spółki, o zmianie własności, wykorzystaniu danych osobowych użytkownika oraz przysługujących mu prawach dotyczących swoich danych.

Spółka może również przekazać dane osobowe użytkownika innym firm, które świadczą jej usługi, pomagając prowadzić jej działalność gospodarczą, np. wysyłając e-maile do użytkownika lub zapewniając obsługę klienta. Firmy te mają prawo wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby świadczenia takich usług Spółce.

Wykorzystanie technologii śledzących
Cendyn oraz jej partnerzy marketingowi, podmioty afiliowane lub analitycy i usługodawcy tacy jak Google™ i Doubleclick™ wykorzystują takie technologie jak pliki cookies, sygnały beacons, skrypty, znaczniki i inne podobne technologie. Technologie te są wykorzystywane do analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia zachowania użytkownika na Stronie oraz gromadzenia informacji demograficznych o bazie użytkowników Strony jako całości. Spółka może otrzymywać raporty z wykorzystania tych technologii sporządzone przez ww. firmy dotyczące wszystkich lub poszczególnych użytkowników. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia umożliwiające zablokowanie technologii śledzących.

Aby aktywować poszczególne funkcjonalności Strony, Cendyn może zapisać jeden lub więcej plików cookies w przeglądarce internetowej użytkownika. Pliki cookies między innymi przyspieszają poruszanie się po Stronie, zapamiętują informacje, aby użytkownik nie musiał wprowadzać ich ponownie przy każdej wizycie na Stronie, oraz mogą umożliwić przekazywanie treści dopasowanej do użytkownika. Plik cookie to wewnętrzny mechanizm składający się z niewielkiego pliku tekstowego i zawierający niepowtarzalny numer identyfikacyjny, który umożliwia serwerowi sieci wysyłanie niewielkich informacji lub tekstów za pośrednictwem przeglądarki, a następnie umieszczanie ich na twardym dyski komputera użytkownika. Dzięki temu serwer sieci wie, czy użytkownik odwiedza daną stronę po raz pierwszy. Samych plików cookies nie można wykorzystać do ustalenia tożsamości użytkownika.

Spółka wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia i przechowywania danych zbiorczych (np. liczby osób odwiedzających Stronę); dzięki temu może dowiedzieć się, które sekcje są najbardziej popularne wśród użytkowników oraz poprawiać i aktualizować treści na stronie. Przeglądając stronę Spółki, użytkownik może również przekazać jej informacje, które nie ujawniają jego tożsamości, np. jakiego rodzaju treści wyszukuje. Spółka wykorzystuje dane zbiorcze wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Dane zbiorcze nie są powiązane z nazwiskiem, adresem ani innymi danymi umożliwiającymi ustalenie tożsamości użytkownika.

Tak jak w przypadku większości witryn, pewne informacje gromadzone są automatycznie i przechowywane w plikach dziennika. Informacje te mogą obejmować m.in. adresy Internet Protocol (IP), rodzaj przeglądarki, informacje o dostawcy internetowym (ISP), strony przekierowujące/wyjściowe, system operacyjny, oznaczenie daty i godziny i/lub dane przepływu użytkowników.

Tego rodzaju dane gromadzone automatycznie nie są powiązane z innymi danymi o użytkowniku gromadzonymi przez Spółkę.

Spółka współpracuje również ze stronami trzecimi w celu wyświetlania reklam na swojej witrynie lub zarządzania treścią reklamową na innych stronach. Partnerzy Spółki mogą stosować takie technologie jak pliki cookies w celu gromadzenia informacji o zachowaniu użytkownika na danej witrynie i innych stronach, aby zamieszczać reklamy dopasowane do użytkownika w oparciu o jego zachowanie i zainteresowania. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane w celu przekazywania mu reklam dopasowanych do jego zainteresowań, może z nich zrezygnować, klikając tutaj; użytkownicy spoza Unii Europejskiej powinni kliknąć tutaj. Należy pamiętać, że nie oznacza to całkowitej rezygnacji z otrzymywania jakichkolwiek reklam. Użytkownik nadal będzie otrzymywał powszechnie przesyłane reklamy.

Informacje dotyczące gromadzenia danych w imieniu usługobiorców Spółki
Cendyn gromadzi dane zgodnie z wytycznymi swoich usługobiorców i nie ma bezpośredniego związku z poszczególnymi osobami, których dane osobowe przetwarza. Jeśli użytkownik będący klientem usługobiorców Spółki nie chce, aby któryś z nich kontaktował się z nim w przyszłości, powinien skontaktować się bezpośrednio z usługobiorcą, z którego usług korzysta. Spółka może przekazać dane osobowe firmom, które pomagają jej w świadczeniu usług. Przekazywanie danych stronom trzecim odbywa się zgodnie z umowami o świadczenie usług zawartymi z usługobiorcami Spółki.

Cendyn potwierdza, że użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych. Prośby o wgląd, dokonanie zmiany, korektę lub usunięcie nierzetelnych danych należy kierować bezpośrednio do usługobiorcy Cendyn (administratora danych). Spółka będzie rozpatrywać prośby o usunięcie danych w odpowiednim terminie.

Spółka zachowa dane osobowe przetwarzane w imieniu swoich usługobiorców, dopóki będzie to konieczne w celu świadczenia usług usługobiorcy Spółki. Cendyn zachowa takie dane osobowe, jeśli będzie to niezbędne do spełnienia wymogów prawa, rozstrzygania sporów i wdrażania umów zawartych przez Spółkę.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla Spółki ważne. Spółka przestrzega ogólnie uznanych norm ochrony przekazanych jej danych osobowych, zarówno w trakcie ich przekazywania jak i po ich otrzymaniu. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa swoich danych osobowych należy kierować na adres: ONE@cendyn.com.

Łącza do innych stron internetowych
Cendyn może umieszczać na Stronie łącza do zewnętrznych witryn internetowych, które zdaniem Spółki mogą przedstawiać przydatne przykłady działalności Spółki i świadczonych przez nią usług. Na takich witrynach mogą jednak obowiązywać odmiennie polityki prywatności. Z tego powodu Spółka nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności lub działania stron trzecich, w tym bez ograniczeń właścicieli witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej Strony; ponadto Spółka nie kontroluje funkcjonowania takich witryn internetowych. Zaleca się, aby przed podaniem swoich danych osobowych lub innych danych wrażliwych użytkownik skontaktował się z administratorami takich witryn lub zapoznał się z ich politykami zamieszczonymi w Internecie, aby uzyskać odpowiednie informacje dotyczące zasad gromadzenia danych,

Widżety portali społecznościowych
Witryna Spółki zawiera funkcjonalności powiązane z mediami społecznościowymi, np. przycisk Facebook Like™ oraz widżety takie jak przycisk „Udostępnij” lub interaktywne miniprogramy, które działają na witrynie Spółki. Takie funkcjonalności mogą gromadzić adres Internet Protocol (IP) komputera użytkownika, informacje o stronie, którą użytkownik odwiedza na witrynie Spółki, oraz zapisywać plik cookie zapewniający prawidłowe funkcjonowanie strony. Funkcjonalności powiązane z mediami społecznościowymi oraz widżety są obsługiwane przez zewnętrznego operatora lub bezpośrednio z witryny Spółki. Korzystanie z takich funkcjonalności przez użytkownika odbywa się zgodnie z polityką prywatności firmy, która je obsługuje.

ZMIANA POLITYKI I DANE KONTAKTOWE
Spółka może aktualizować niniejszą politykę prywatności, aby odzwierciedlała ona zmiany procedur postępowania z danymi. Spółka powiadomi użytkownika lub swojego usługobiorcę e-mailem o wprowadzeniu istotnych zmian do polityki prywatności (taki e-mail zostanie przesłany na adres e-mail zapisany na koncie użytkownika) lub umieszczając odpowiednie powiadomienie na niniejszej witrynie przed wejściem takich zmian w życie. Zachęca się użytkownika, aby od czasu do czasu sprawdzał najnowsze informacje dotyczące ochrony prywatności zamieszczone na tej stronie. Wszelkie pytania dotyczące zasad obowiązujących w Spółce należy kierować do specjalisty ds. umów Cendyn:

Cendyn Contracts Administrator 
980 N. Federal Highway, 2nd Floor, Boca Raton, FL 33432
Tel. 561-750-3173
ONE@cendyn.com

Close